Publikációk

1./ Az irányelvek közvetlen hatálya; in: Acta Juridica et Politica Acta Universitatis Szegediensis Tomus LIV Fasciculus 4., Szeged 1998. 1-14. o.

2./ Az Európai Unió jogforrási rendszere; in: Tanulmányok az EU jogi intézményei és a jogharmonizáció köréből, JATE ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszék, Szeged 1998., 55 – 128. o.

3./ Az Európai Unió normáinak jogforrási hierarchiája; in: Acta Juridica et Politica Acta Universitatis Szegediensis, Tomus LIX Fasciculus 3., Szeged 2001., 1-18. o.

4./ Szerződésen kívüli kötelmek kollíziós joga: Róma II. v. magyar Kódex; in: Európai Jog, 2008. március, 18 – 27. o.

5./ Szerződésen kívüli kötelmek kollíziós joga: közösségi jog v. magyar Kódex; in: Európai kollíziós kötelmi jog, szerk.: Dr. Vörös Imre, Dr. Palásti Gábor, KRÍM Bt., Budapest 2009., 156 – 181. o.

6./ A határon átnyúló fogorvosi tevékenységi jogi szabályozása az Európai Unióban; in: Jogtudományi Közlöny, 2010/6. szám, 306 -317. o.

7./ Az Európai Unió intézményi aktusai a Lisszaboni Szerződés után; in: Európai Jog, 2011. január, 31 – 39. o.

8./ A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés intézményi jogi aktusai a Lisszaboni Szerződés előtt és után; in: De iurisprudentia et iure publico, JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, HU ISSN 1789-0446, V. évfolyam 2011/3. szám,
1 – 44. o.

9./ Az Európai Unió jogforrási rendszere a Lisszaboni Szerződés után; in: Acta Universitatis Szegediensis FORUM Acta Juridica et Politica I. évfolyam, 2. szám, Szeged 2011, 30 – 60. o.

10./ A Bécsi Vételi Egyezmény alapvető szerződésszegésre és kártérítésre vonatkozó szabályai; in: Európai jogi kultúra Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában, szerk: Fuglinszky Ádám – Klára Annamária, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2012, 201 – 218. o.

11./ A Brüsszel I. Rendelet 5. cikkének alkalmazása előszerződés, illetve szándéknyilatkozat esetén; in: Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum II. A Brüsszel I. rendelet reformja, szerk: Osztovits András, Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Budapest 2012, 71 – 82. o.

12./ A nemzetközi magánjogi közrend megjelenési formái és értelmezése közrendbe ütközést megállapító bírósági ítéletekben; in: Miskolci Jogi Szemle, ISSN1788-0386, VII. évfolyam 2012/1. szám, 70 – 89. o.

13./ Az Európai Unió intézményi jogi aktusai; Pólay Elemér Alapítvány, Szeged 2013

14./ Az uniós jogforrások hatása a nemzetközi magánjog általános részére; in: Magyar Jog, ISSN 0025-0147, 2013/11. szám, 669 – 679. o.

15./ Kötelezőek-e az EU nemzetközi kollíziós magánjogi rendeletei; in: Európai Jog, ISSN 1587-2769, 2014. március, 17-21. o.

16./ The impact of EU legal sources on the general part of private international law; in: Liber Amicorum János Martonyi – Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére, szerk: Nagy Csongor István, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2014, 31 – 49. o.

17./ Az irányelvek (közvetlen) hatálya és az alkalmazandó jog; in: IAS iustum aequum salutare, ISSN 1787-3223, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Budapest X. 2014/2., 35 – 48. o.

18./ On the Mandatory Nature of the EU Private International Conflict of Laws Regulations; in: Acta Universitatis Szegediensis FORUM Acta Juridica et Politica, IV. évfolyam, 1. szám, Szeged 2014, 42 – 53. o.

19./ A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia egyezmény tervezete a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról; in: Acta Universitatis Szegediensis FORUM Acta Juridica et Politica, IV. évfolyam, 2. szám, Szeged 2014 [2015], 85 – 95. o.

Ezt a honlapot a Császár Ügyvédi Iroda, a Szegedi Ügyvédi Kamarában bejegyzett iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint,

melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

A honlapot készítette © 2016 PcGondnok. Minden jog fenntartva.