Aktualitások

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Ptké. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény) módosítása következtében azon korlátolt felelősségű társaságok, melyek törzstőkéje nem éri el a hatályos szabályozás szerinti 3 millió forintot, legkésőbb 2017. március 15-éig kötelesek a törzstőkéjüket megemelni. Az erről szóló változásbejegyzési kérelem benyújtásának határideje 30 nap, ezért a törzstőke felemelésére irányuló változásbejegyzés késedelem és esetleges hátrányos következmények nélkül legkésőbb 2017. április 15-ig nyújtható be a illetékes cégbírósághoz.

Tájékoztatjuk civil szervezeti formában működő ügyfeleinket, hogy az új Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett egyesület és alapítvány a 2017. január 1-jét követő első létesítő okirat módosítással együtt köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak.

Tisztelt Ügyfeleink figyelmébe ajánljuk, hogy a 2017. évi II. törvény 2017. március 16. napjával hatályon kívül helyezte az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény cégbejegyzési eljárásra irányuló egyes rendelkezéseit, ennek következtében 2017. március 16. napját követően a kft., bt. és kkt. cégbejegyzési eljárása illetékmentes.